Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola
Opublikowano: 29.01.2016
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Dołączone pliki
Kryteria268 kB

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Węgrowa.

2. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Węgrowa mogą być przyjęte po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego jeżeli gmina będzie nadal dysponować wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie  co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
  • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

4. Kryteria o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przy uwzględnieniu powyższych kryteriów, gdy przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, ustalone przez  Radę Miejską Węgrowa:

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt